اسلایدر سهاسلایدر دو
فیکو پیشرفته
پیر چشمی
گلوکوم
دور بینی
پیوند قرنیه
نزدیک بینی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79