اسلایدر سهاسلایدر دو
گلوکوم
پیوند قرنیه
دور بینی
نزدیک بینی
پیر چشمی
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79